1. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU

SUNUŞ

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları tüm dünyada enerji gereksiniminin karşılanmasında önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Ülkemizin gelişimi ve geleceği açısından yaşamsal bir öneme sahip olan enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için uzun erimli enerji planlamasına ve yönetimine gereksinim vardır. Bir çok ülkenin 2010 yılında enerji gereksiniminin %10’unu Rüzgâr Enerjisinden karşılamayı planladığı bu süreçte, ülkemizde de Rüzgar potansiyelinin en etkin ve yaygın şekilde kullanılması yönündeki görüşler ağırlık kazanmaktadır.

Böyle bir süreçte, yeni teknoloji ve uygulamaları içeren bilgi birikiminin tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi, Rüzgâr Enerjisi alanında da yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile çalışmalarını sürdüren Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri olarak 5-7 Nisan 2001 tarihlerinde Süzer Paradise Hoteli -Alaçatı / İzmir’de tüm ilgili kesimlerin katılımını sağlayarak Rüzgar Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi düzenlemekteyiz.

Rüzgâr Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi’nde dünyada ve ülkemizde bu alanda deneyim kazanmış, Rüzgâr Enerjisi Teknolojisinin gelişimine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar ile; bu alanda bilgi, hizmet ve ürün talep eden Türkiye’nin her yerindeki kamu-özel sektör yetkili ve ilgililerinin bir araya getirilmesi hedeflenmiştir. Sempozyumun yanı sıra, bu alanda ürün ve hizmet üreten kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecek sergiyle, doğrudan bilgilendirme ve etkileşimin sağlanacağı bir ortam oluşturulması planlanmıştır.

Örnek uygulamaların, teknolojik yeniliklerin yurtiçinden ve yurtdışından değerli bilim adamları, uzmanlar ve uygulayıcılar tarafından aktarılacağı Sempozyumda ele alınması öngörülen konuların ve etkinliklerin yer aldığı ilk duyuru niteliğindeki broşürümüzü katkı ve katılımlarınızı sağlamak amacıyla ilgilerinize sunuyoruz.

5-7 Nisan 2001 tarihlerinde İzmir’de buluşmak dileğiyle …

Saygılarımızla,
Düzenleme Kurulu


KURULLAR


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Aydın Yalçın
Aydoğan Özdamar
Barış Özerdem
Cumhuriyet Alpaslan
Sabri Aksüt
Erkan Akgöl
Olgun Sakarya
Sedat Gülşen
Serra Özer
Süleyman Turhan
Zeynep Peker

SEMPOZYUM SEKRETERİ
Berkay Eriş


SONUÇ BİLDİRGESİ


Rüzgâr Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi 5-7 Nisan 2001 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Alaçatı / İZMİR ‘de gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum 13 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş, Sempozyum süresince dört oturumda 12 adet bildiri sunulmuştur. Sempozyumda üç konferans, iki panel, bir forum, gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Alaçatı’da bulunan Rüzgâr Enerjisi Santrallerine bir teknik gezi yapılmıştır. Sempozyum boyunca düzenlenen sergiye sektörde ürün ve hizmet üreten yerli ve yabancı 8 kuruluş katılmıştır. Sempozyumu yerli ve yabancı 207 kayıtlı delege olmak üzere 300’e yakın kamu ve özel sektörden yönetici, mühendis, teknik eleman izlemiştir.

Oturumlarda; türbin teknolojisindeki yenilikler, rüzgâr ölçüm yöntemlerinin esasları, ölçümlerin analizi ve değerlendirilmesi, rüzgâr çiftliklerinin işletme ve bakımı konularında bildiriler sunulmuştur. Konferanslarda; dünyada ve ülkemizde rüzgar enerjisinin dünü, bugünü, yarını, türbin yerleşim optimizasyonu ve şebeke bağlantı konuları izleyicilere aktarılmıştır. Panellerde ise; “Rüzgâr Enerjisi Üzerine Ülke Politikaları” ve “Şebeke Bağlantı Uygulamaları” konuları Bakanlık, Oda, Üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve sektör, temsilcileri tarafından tartışılmıştır.

Ülkemizde uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilen bu sempozyum sonucunda katılımcıların ortak eğilimleriyle aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

Enerji; insanlığın geçmişten geleceğe taşıdığı en önemli gereksinimdir. Dünya enerji tüketiminin yaklaşık %90’nın karşılandığı fosil kaynakların gelecekte tükenecek olması gerçeği, ülkeleri yeni enerji kaynaklarının bulunması ve mevcut enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına zorlamaktadır.

Kendi ulusal kaynaklarını, geliştirdikleri teknolojilerle daha fazla kullanan ülkeler, gelecekte daha etkin konumda olacaktır. Rüzgâr Enerjisi de bu etkinliğin önemli parametrelerinden biridir.

Ülkemizde rüzgâr enerjisi politikalarında belirsizlikler yaşanmaktadır. Önümüzdeki süreçte bu politikaların yeniden belirlenip yaşama geçirilmesi yönünde ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin birlikte hareket edebileceği katılımcı bir ortam yaratılmalıdır.

Enerjide uzun vadeli bir planlamanın yapılması zorunludur. Ancak, bu tür planlamalar yapılırken temel verilerin doğru olarak saptanması, bilgiye ulaşmada kolaylığın ve şeffaflığın sağlanması gerekmektedir.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını özendirecek teşvik uygulamaları ivedilikle yasal düzenlemelere yansıtılmalı yaşama geçirilmesi sağlanmalı ve hükümetlerin siyasi tercihlerine bırakılmadan devlet politikası haline getirilmelidir.