2. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU

SUNUŞ

MMO İzmir Şubesi tarafından 23-24 Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi, rüzgâr enerjisi sektörü alanında iletişim, bilgilenme ve tartışma platformu oluşturmayı hedeflemektedir. Amaç, genel anlamda, en son teknolojileri, hizmet ve politikaları tanıtmak ve buna ilaveten, yerel, bölgesel ve ulusal enerji planlamaları ile ilgili gelişmeleri değerlendirmektir. Bu platformun yardımıyla, rüzgâr enerjisi teknolojisini geliştirmeyi ve uygulama alanlarını genişletmeyi amaçlayan çalışmaların ve yatırımların geleceğe yönelik olarak doğrultuları da belirlenmeye çalışılacaktır. Sempozyum, panel ve oturumlarda ele alınacak önemli başlıkları ile kamuoyunun bilgilenmesini de sağlayacaktır. Sempozyumda ele alınacak başlıca konular aşağıda belirtilmektedir:

 • İzmir`de Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Yatırım İmkânları
 • Rüzgâr Türbini Ekipmanlarının Yerli İmalatı
 • Çeşme Yarımadası`nda Rüzgâr Santrallerinin Durumu
 • Rüzgâr Enerji Santrali Kurulumunda Yasal Prosedürler
 • Rüzgâr Türbinlerinde Yeni Teknolojiler
 • Rüzgâr Potansiyeli Değerlendirmesi ve Enerji Analizi
 • İşletmedeki Rüzgâr Enerji Santralleri

KURULLAR


SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU
M. Barış Özerdem
Mehmet Aygün
Cengiz Başıkoğlu
Numan Sabit Çetin
Emre Demirel
M. Berkay Eriş
Alper Kalaycı
Sungu Köksalözkan
Serra Özer
Necmi Varlık
Aydın Yalçın

SEMPOZYUM SEKRETERİ
Fatih Efe Çiçek


SONUÇ BİLDİRGESİ

İzmir Rüzgâr Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi 23-24 Aralık 2011 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi/İZMİR`de gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum 9 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş, Sempozyum süresince altı oturumda 26 adet bildiri sunulmuştur. Sempozyumda ayrıca bir açılış konferansı ile bir panel gerçekleştirilmiştir. Sempozyum boyunca düzenlenen Sergiye sektörde ürün ve hizmet üreten yerli ve yabancı 22 kurum ve kuruluş katılmıştır. Sempozyumu 377`si kayıtlı delege olmak üzere, kamu ve özel sektörden toplam 685 yönetici, mühendis ve teknik eleman izlemiş, Sergiyi de 1.000`in üzerinde kişi ziyaret etmiştir. 

Toplam 26 adet bildiri, “İzmir`de Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Yatırım İmkânları”, “Rüzgâr Türbini Ekipmanlarının Yerli İmalatı”, “Çeşme Yarımadası`nda Rüzgâr Santrallerinin Durumu”, “Rüzgâr Enerji Santrali Kurulumunda Yasal Prosedürler”, “Rüzgâr Türbinlerinde Yeni Teknolojiler”, “Rüzgâr Potansiyeli Değerlendirmesi ve Enerji Analizi”, “İşletmedeki Rüzgâr Enerji Santralleri” başlıklı oturumlarda sunulmuştur. 

Açılış Konferansında, “Türkiye`nin Enerji Görünümü ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları” başlıklı sunum yapılmış, Panelde de  “İzmir`de Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Yatırım İmkanları” konusu ilgili bakanlıklar, meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcileriyle birlikte masaya yatırılmış ve tartışılmıştır.

Sempozyumda yapılan sunumlarda, 2011 yılı sonu itibariyle 52.310 MW olan toplam kurulu gücümüz içerisinde rüzgâr enerjisinin payının 1700 MW ile %3,2 olduğu belirtilmiştir. Ayrıca üretilen elektrik enerjisi açısından bakıldığında ise, 229 milyar kWh`a ulaşan toplam üretim içerisinde rüzgârın payının 2,9 milyar kWh ile yaklaşık %1,27 olduğu ifade edilmiştir.

2011 yılı sonu itibariyle 1.700 MW olan toplam kurulu gücün %17`sine karşılık gelen 285 MW`ın İzmir ili sınırları içerisinde olduğu, toplam kurulu gücün %51`ine karşılık gelen 863 MW`ın ise; çevre iller olan Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla ve Çanakkale`de bulunduğu vurgulanmıştır. Bu değerler göz önüne alındığında Ege Bölgesi`ndeki kurulu güç 1.148 MW ile toplam kurulu gücün %67`sini oluşturmaktadır.  

Sempozyum sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir:

 1. 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”da belirtilen teşvikler henüz uygulanamamaktadır. Kanunda yoruma açık olan yerli imalat oranı çıkarılacak yönetmelikle uygulanabilir bir şekilde tanımlanmalı ve kademeli bir geçiş sağlanmalıdır. Yerli imalat oranının %100 olamayacağı hususunun dikkate alınması gerekmektedir.
 2. Rüzgâr türbini imalatı ile rüzgâr santrallerinin kurulup işletilmesi teknoloji transferine açık bir alandır. Bu alan ayrıca istihdam anlamında da büyük bir fırsattır. Bu sektör yan sanayiye de büyük oranda iş imkanı yaratmaktadır. Bu alanda yapılacak yatırımlar ile türbin bileşenlerinin tamamının yerli olarak üretilmesi ve Türkiye`ye özgü türbin teknolojisinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak bu çalışmalar ve çabalar göstermektedir ki, İzmir Türkiye`nin rüzgâr enerjisi üretim merkezi olmaya aday en önemli ilidir. İzmir ve Manisa`daki Serbest Bölgelerde ve Organize Sanayi Bölgelerinde mevcutlara ilaveten yeni kurulacak türbin, türbin kanadı ve kule üretecek fabrikalar ile rüzgâr çiftliklerinin bakımını yapan şirketlerin kurulması özendirilmelidir.
 3. 6094 sayılı kanunda belirtilen yerli katkı konusunda öngörülen 5 yıllık süre, 2012 yılı içinde yapılacak değişiklikle en az 10 yıla çıkartılmalıdır.
 4. Mevcut teşviklerin yanı sıra, rüzgâr enerjisi santrallerinin bileşenlerini üreten firmalara da KDV indirimi, gelir vergisi indirimi, Ar-Ge desteği gibi teşvikler sağlanmalıdır.
 5. Rüzgâr Santrallerinin güç sistemlerine entegrasyonu geliştirilmelidir. Dünyadaki uygulamalar incelenerek, ülkemizde %5 olarak uygulanan trafo kısa devre gücüne bağlı RES bağlantı kapasitesi değeri yükseltilmelidir.
 6. Rüzgâr enerjisi santralleri ile ilgili trafo merkezi yatırımları hızlandırılmalıdır. Özellikle de, ilk aşamada 600 MW, sonraki yıllarda da 2.000 MW`a ulaşacak Çeşme yarımadasındaki zayıf ulusal şebeke ve düşük trafo kapasiteleri artırılmalıdır.
 7. Yayımlanacak olan Rüzgâr ve Güneş Enerji Santralleri Ölçüm Tebliği‘nde, ölçüm istasyonlarının ve ölçümlerin kontrolleri konusunda TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odalarına görev ve yetki verilmeli, ülke çapında uzun dönem sağlıklı rüzgâr ölçümleri veri tabanı oluşturulmalıdır.
 8. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş bulunan Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi çalışmaları kamu ve özel sektör işbirliği ile geliştirilmelidir.
 9. Rüzgâr Enerji Santralleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, doğru bilginin paylaşılması ve izin prosedürlerin azaltılarak yatırımcının önünün açılması, RES santrallerinin yaygınlaştırılması amacıyla başta EPDK ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir.
 10. Rüzgâr enerjisi projeleri ile alınmış maden ruhsatları arasındaki hukuki problemler çözümlenmelidir.
 11. Kasım 2007‘de alınan lisansların 2013 yılında gerçekleşmeye başlayacağı öngörüsüyle, sektör yatırımlarının önemli olarak yer aldığı İzmir`de, Sempozyumun 2 yılda bir ve uluslar arası katılımlı olarak gerçekleştirilmelidir.